Zemní protlaky - Bezvýkopové technologie

Nabízíme protlačovací raketu MAX K95S  vč. obsluhy pro protlaky do ∅ 95mm.

Zatahování chráničky ∅ 25 - 55 mm, ∅ 75 mm, ∅ 90 mm. 

 

Cena za protlak je stanovena vždy individuálně dle podmínek níže.

 

Podmínky využití:

 • Vytyčení inženýrských sítí

Před zahájením prací je nutné, aby investor zajistil vytyčení křížených nebo souběžných inženýrských sítí s maximální možnou přesností tak, aby během vrtných prací nedošlo k jejich poškození. Toto opatření zjednodušuje a zlevňuje průběh prací. V případech s velkým množstvím již existujících inženýrských sítí je to podmínkou nezbytnou pro technické zvládnutí podvrtu.

Neexistují-li dostatečné podklady u správců sítí, pak je možno použít geofyzikální metody určení existujících podpovrchových překážek, např. georadar. Přesnost vrtání pak umožňuje bez větších komplikací provést pokládku nového potrubí s bezpečným odstupem od stávajících souběžných i křížených inženýrských sítí.

 • Provedení vstupních a výstupních jam u neřízeného protlaku

Ve většině případů investor zajišťuje provedení vstupních a výstupních jam, což je v rámci ostatních zemních prací, které investor provádí, organizačně jednodušší a levnější. Jejich přesné umístění a rozměr je dohodnut při přípravě konkrétního prostupu a dle místních podmínek se liší.

 

 • Půdní podmínky

Omezujícím faktorem použití bezvýkopové technologie jsou především půdní podmínky. Pro efektivní nasazení jsou nejvhodnější hlinité půdy a jíly bez podílu kamene, komplikací přibývá v prostředí nesoudržných půd jako jsou hrubé štěrky, písky a kamenité půdy s vysokým podílem kamenné frakce. Vrtání v kompaktní skalní hornině neprovádíme.

V případě zhoršení půdních podmínek, kdy existuje obava z poškození vtahovaného potrubí ostrými kusy horniny nebo překážkami charakteru navážky, lze provést zkušební protažení krátkého kusu potrubí vrtem a poté zkontrolovat stav jeho povrchu. V případě nepřípustného rozsahu vrypů je nutné použít chránící potrubí průměru o jeden řád vyššího a vlastní potrubí vodovodu pak do něj vtáhnout nebo daný úsek provést otevřeným výkopem.

Použití

 • provádění řízených vrtů (horizontální, vodorovné)
 • protlaky, protláčení,
 • bezvýkopová výstavba inženýrských sítí (vodovody, tlaková i spádová kanalizace, plynovody, chráničky, kabelovody),
 • bezvýkopová rekonstrukce a renovace inženýrských sítí - relining,
 • vtahování potrubí,
 • zatahování kabelů,
 • mikrotunelování,
 • řízené mikrotunelování,
 • pokládka chrániček až do průměru 160 mm pro všechny typy inženýrských sítí do vzdálenosti 100 m,
 • podvrtávání komunikací (silnic, křižovatek,dálnic), parkovišť, velkých zpevněných ploch, železnic,
 • podchody vodních toků.

 

Přednosti

 • minimální zásah místa, kde má vést potrubí,
 • nižší náklady na uvedení místa do původního stavu oproti klasických výkopům,
 • provádění směrově složitých tras,
 • vyhnutí se známým i nečekaným překážkám pod povrchem,
 • provoz na komunikaci nemusí být přerušen, odpadá nutnost objížděk komunikací a není výrazně omezováno bezprostřední okolí prováděných prací,
 • velký točivý moment,
 • velká tažná a tlačná síla,
 • stabilní konstrukce stroje,
 • povrchový start,
 • minimální stavební připravenost,
 • vysoká rychlost posuvu umožňuje řízení vrtu v lehkých i těžkých zeminách,
 • pásový samohybný podvozek s opěrnou radlicí,
 • možnost vrtání z malé startovací jámy,
 • obsluha všech funkcí z ovládacího panelu pomocí elektricky ovládaných ventilů,
 • bentonitová jednotka pro přípravu vrtné kapaliny.